Projekt tervezési terület

Újpalota

Ybl Miklós Építéstudományi Kar

1146 Budapest, Thököly út 74

Óbudai Egyetem - Bécsi úti Campus

1034 Budapest, Bécsi út 96/B
© Ybl Miklós Építéstudományi Kar

Tanszék bemutatása


Az elmúlt évtizedekben a vizuális műveltségterület jelentősen megújult fogalmi rendszerében, tartalmában és szemléletében. A digitális képalkotó technikák, a multimédiás eszközök és az online tér megjelenésével, a képek mennyiségének drasztikus növekedésével felértékelődött a vizuális információk befogadáshoz és feldolgozásához szükséges képességelemek jelentősége. Az új számítógépes grafikai és modellezési technikák az alkotás folyamatát megváltoztatják, a programok átveszik nem csak a kivitelezés, hanem a tervezés egyes lépéseit is. Ezekre tehát nem csak új eszközökként kell tekintenünk, hiszen alapjaiban változtatják meg képi gondolkodásunkat, a vizuális információk feldolgozásához, az alkotás folyamatához és a kommunikációhoz fűződő viszonyunkat.

Jelenleg a kortárs képző- és iparművészeti trendek mellett, a társadalmi és gazdasági élet kihívásaira, valamint a vizuális kutatások eredményeire is reflektáló tananyagfejlesztések, oktatási módszerek kidolgozása, valamint értékelési rendszerek bevezetése zajlott le a vizuális képzésünkben, amely szétfeszítette a korábbi években megszokott, hagyományos rajzoktatás kereteit. A vizuális tárgyak bevezetik a hallgatókat a képi nyelv használatába, új alkotó módszereket és technikákat ismernek meg, valamint felhasználják a kortárs képzőművészet, design és tömegkultúra témáit, kifejezőeszközeit. A gyakorlati feladatokon alapuló kurzusok kiemelt célja az alkotás örömének megtapasztalása, a kísérletező, kutató attitűd erősítése. A tradicionális ábrázolásmódoktól a nonfiguratív kifejezés-formákig, a különböző műfajok kipróbálásán keresztül vizsgáljuk a forma és a tér kapcsolatát, valamint a vizuális hatásmechanizmusokat.

BSc építészmérnök képzés, 1. évfolyam (Rajz és ábrázoló I-II.)
A képzés első felében az alapvető térábrázolási rendszerek, grafikai és modellezési technikák elsajátítására helyezzük a hangsúlyt. Elsőként a vonal forma- és térképző szerepével ismerkednek a meg a hallgatók, ezzel összefüggésben pedig a különböző tónusozási technikákkal, plasztikus felületek létrehozásával, tapintási és ritmusgyakorlatokkal találkoznak. Felfedezik a formaképzés lehetőségeit: testek egyszerű osztásai, pozitív-negatív formák, rész-egész viszonylatok, transzformációk (perforációk, csonkolások, arányváltoztatások), tömegek kapcsolása (összekötő elemekkel, áthatásokkal, illesztésekkel), organikus formák létrehozása felülethálók segítségével.

A továbbiakban az építészeti grafikai stílus kialakítása, a vázolási készség fejlesztése kap nagyobb figyelmet, amely helyszínrajzok, homlokzatok, épületek és utcaképek látványrajzait tartalmazza. Az építészeti térben felvett nézőpont helyzetének változtatásával, különböző kompozíciós megoldások alkalmazásával lehetőség nyílik a tér méreteinek, arányainak, léptékének érzékeltetésére. A különböző grafikai eljárásokkal készülő, szabadkézi rajzokat magába foglaló tanulmányok kiegészülnek az építőanyagok textúráinak, a fény-árnyék hatások és az épületek környezetének megjelenítésével (növények, utcabútorok, emberek, közlekedési eszközök).

BSc építészmérnök képzés, 2. évfolyam (Alkalmazott vizuális ismeretek, Alkalmazott vizuális technikák, CAD és építészeti modellezés)
A másodéves építészek képzésében a tervezési problémák megoldására, a kreativitás fejlesztésére fókuszálunk. Hallgatóink megismerkednek az alkotómunka fázisaival, értelmezik a tér, a forma, a szerkezet, az anyag és a funkció közötti összefüggéseket, valamint komplex módon alkalmazzák a vizuális hatáselemeket. Találkoznak XX. századi és kortárs képzőművészeti irányzatokkal, társművészeti jelenségekkel, új műfaji keretek megjelenésével (pl. fény- és térinstallációk, fotó és videóművészet, mixed média, land art), és a megszerzett ismereteket felhasználják egy-egy tervezési feladat megoldásában.

A kurzusok feladatai tartalmaznak sík- és térkompozíciós gyakorlatokat egyszerű geometriai alakzatokkal. Megadott szempontok alapján térkoncepciókat dolgoznak ki, ahol az első ötletektől a végleges látványtervekig különböző vizuális megjelenítési formákat alkalmaznak: grafikák, reliefek, anyag és számítógépes modellek. Vizsgálatnak vetik alá a térbeli mozgásukkal változó tér, forma, szín és fényélményeket. Feltárják a vizuális észlelések, reprezentációk hiányosságait, az illúziók létrehozásának lehetőségeit, az optikai csalódások okait, dinamikai, fény és kinetikus kísérleteket végeznek. A két félév során színtani, tipográfiai alapismereteket is szereznek, valamint számítógépes képszerkesztő és modellező eljárásokat ismernek meg, az építészeti grafikában használatos 2D-3D szoftverek kezelését sajátítják el.

MSc építészmérnök képzés (Kortárs design I-II.)
Egy képzett tervezőnek a vizuális és technikai készségek egyensúlyával kell rendelkeznie ahhoz, hogy olyan terveket hozzon létre, amelyek mind az esztétikai, mind a funkcionális követelményeknek megfelelnek és képesek adaptálódni jelen korunk kihívásaihoz. A tervezőnek szüksége van az alapvető művészettörténeti, társadalmi kontextusok, kortárs művészeti irányzatok és a koncepcionális gondolkodás, illetve alkotásmódszerek ismeretére, hogy képes legyen az építészetet alkalmazott művészetként alkalmazni és egy hozzáadott szellemi tartalommal kulturális értéket teremtsen a közösség számára, miközben teljesíti a tervezésre vonatkozó műszaki követelményeket is. A tárgy rövid tervezésmódszertani történeti áttekintést követően bemutatja a közelmúlt módszertanait, mint a dekonstruktivizmus, folding, blobizmus, posztmodern, majd jelenkori elméleti rendszerekre fókuszál, mint a regionalizmus, neo-modern, reposztmodern, parametricizmus és parametrikus-high tech design. Különböző tervezési stratégiákat, „addon-okat” is megvizsgál, mint a biofília, biomorfizmus, biomimézis és a környezetpszichológia és bemutatja azok alkalmazhatóságát ill. jelentőségét. Az elméleti képzés mellett a kurzus módszertani gyakorlatokat is nyújt, mint digitális tervezési módszertanok, vizuális management és kurrens vizuális trendek. Kiemelt témakörként tárgyalja a parametrikus és generatív designt és annak módosulatait, projektek keretében.

A BSc építőmérnök képzésben a Mérnöki ábrázolás I-II. tárgyak keretében kapnak vizuális ismereteket a hallgatók. Ezen felül a tehetséggondozásban, például „C” típusú tárgyak indításában, szakkollégiumok működtetésében, workshopok és kiállítások szervezésében is részt vesznek oktatóink. Tanszékünk kiemelt feladatai közé tartozik a Rajz előkészítő tanfolyamok szervezése, és az építészmérnöki szak felvételi eljárásban megjelenő Rajz alkalmassági vizsgák lebonyolítása. A tanszék oktatói aktív tudományos- és alkotótevékenységet is végeznek, amelyet kiállítások, valamint művészeti, építészeti és tudományos folyóiratokban megjelenő írások tanúsítanak.

Vezetők