Óbudai Egyetem
Ybl Miklós Építéstudományi Kar

buda

pest

Projekt tervezési terület

Újpalota

Ybl Miklós Építéstudományi Kar

1146 Budapest, Thököly út 74.

Óbudai Egyetem - Bécsi úti Campus

1034 Budapest, Bécsi út 96/B
Építészet és mérnöki tervezés
Csapatmunka
Műhely-oktatás
Tervezőktől tervezőknek
Nemzetközi hallgató- és oktatóközösség
2019

nov

11

Prof. Anthony Gall PhD, dékán – welcoming.
Prof. Emeritus Holm Kleinmann bevezető előadása megvalósult egyetemi közösségi kert projektekről.
Sipos Gábor főépítész vezetésével helyszíni bejárás a 15. kerületben, a tervezési helyszín múltjának és jelenének bemutatása.
Prof. Emeritus Holm Kleinmann témaindító előadása várostervezés metodikájáról, közösségi projektekről, a koncepció vizuális megjelenítéséről. Hallgatói tervezési munka, folyamatos konzultációval.

nov

12-14

nov

15

Koncepcióterv és program bemutatása: beépítési javaslat, hangulat rajzok és nézetek, részletek.
Polyák Levente építész (Eutropian Research & Action, KÉK) előadása nemzetközi közösségi projektek tervezéséről, finanszírozásáról és megvalósításáról.

nov

26

dec

2

Projekt-tervek bemutatása és zsűrizése.
Zsűritagok: Nagy Béla - DLA egyetemi docens
Keresztes-Sipos Andrea - tájépítész
Prof. Emeritus Holm Kleinmann
Adorján Anna - várostervező, tájépítész
Fáczányi Zsuzsa - PhD egyetemi docens.
Reith Anita - tájépítész
Beadandó a tervezett beépítés, metszetekkel, hangulatok ábrázolásával.
Workshop záróestje fogadással az Ybl karon.
2020

feb 12-

márc 11

Bachmann Erzsébet PhD és Jakucs János oktatók vezetésével a projekt-tervekből kiállítási tablók készítése az Alkalmazott Stúdiumok kurzus keretében. Csizmazia Géza építész (Limes model) előadás-blokkja evvel egy időben az építészeti modellezésről, látogatás a modell-stúdióban.
A koronavírus járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet miatt az egyetem távoktatásra állt át. A tervezett kiállítás és kerekasztal beszélgetés meghiúsult, várhatóan októberben kerül megrendezésre.

márc

13-tól

jún

10

Prof. Emeritus Holm Kleinmann, Nagy Béla DLA egyetemi docens, Fáczányi Zsuzsa PhD egyetemi docens részvételével online szakmai napot tartottunk, áttekintettük a hallgatók munkáit, a kiállítási tablókat.
A tervezett kiállítás és kerekasztal-beszélgetés a járványhelyzet miatt ismét meghiúsult.

okt

vége

dec

vége

A mesterkurzust záró kiállítást a helyzethez alkalmazkodva virtuális kiállítássá formáltuk át. Ezt a kari honlapon, ill. a tervezési helyszínhez kapcsolódóan kerületi online felületen tudunk publikálni, remélve, hogy a járványhelyzet megszűnte után tényleges kiállításként is bemutathatjuk.

Közösség és várostervezés – nemzetközi mesterkurzus
2019-20.

A mesterkurzus kontextusa

Az Ybl Miklós Építéstudományi Kar MSc Tervező építészmérnök MSc szakán 2017 óta kerül meghirdetésre a dr. Nagy Béla DLA főiskolai tanár által összeállított Közösségi tervezés (Várostervezés) tantárgy. A tantárgy célja a települések részvételi tervezésébe történő bevezetés, a közösségi tervezés és a település, mint közösségi tér tervezési összefüggéseinek megismertetése. Ennek során a hallgatók betekintést kapnak a közösségi (participatív) tervezés elméletébe és gyakorlatába, a közösség fogalmától konkrét közösségi tervezési projekteken át a város fogalmáig, alapvető törvényszerűségeinek megismeréséig. A kurzus kiegészül egyéni, aktuális várostervezési problémákat feldolgozó tervezési feladatokkal. A közösségi tervezés bemutatását olyan átfogó, aktuális városrendezési problémák tárgyalása teszi teljessé, mint az okos város (smart city) gondolatkör, a zöldmezős és a rozsdamezős fejlesztések elemzése, a települési értékek rendszerbe foglalása (például: települési arculati kézikönyv), az ingatlanok értékelése és értékváltozása vagy a jövő városainak problematikája.1

E tárgy tapasztalatait és órakeretét felhasználva állítottuk össze a Közösség és várostervezés nemzetközi mesterkurzust, amelyet az NKA pályázati támogatásával tudtunk megvalósítani a 2019-20. időszakban, Holm Kleinmann professor emeritus vezetésével. A mesterkurzus aktualitását a XXI. század örökséggazdálkodásával összefüggő fenntartható városépítészet, valamint az ezzel összefüggő digitális 3D építésszabályozás kihívása adta, keresve az építészettel összefüggő globális problémák lokálisan megvalósítható megoldásait. Egyre gyorsabban változó világunkban a városfejlesztés kulcskérdései várhatóan az energia, az infrastruktúra, valamint a mobilitás fenntarthatóságára fognak irányulni. A jövő nagyvárosa „smart” és „zöld” lesz. Egy szabadtér fejlesztése akkor válhat hosszú távon sikeressé, ha a technológia, a környezettudatosság és a társadalmi szolidaritás szempontjai egyenlő arányban érvényesülnek, annak tervezése és megvalósítása során. Felértékelődnek a helyi, közösségi és multikulturális kezdeményezések, fontossá válnak a mikroközösségek és a városi önellátás. Erre a kihívásra reagált Holm Kleinmann mesterkurzusa.

A termelés fokozódó digitalizálása, automatizálása és robotizálása elkerülhetetlenül az emberi munkaidő átszerveződéséhez fog vezetni, megjelenhet például a húsz órás munkahét gyakorlata. Felmerül a kérdés, hogy mit lehet kezdeni az így nyert idővel. Ezzel összefüggésben az önellátás kérdésköre fokozott jelentőséget kaphat, akár a városi lakosság számára is. Ez a várostervezésben újfajta tervezői szemléletet követel. Ezért érdekesek azok a tervezésen alapuló kutatások, amelyek a városi megújítás kapcsán a s u b s i s t e n c e - e c o n o m y elemek (SUB-ECO) lehetőségeivel foglalkoznak és a városi kertészkedést a mikro gazdálkodás új elemeként vizsgálják. A rövid ellátó láncok, az önellátó helyi termelés, a városi forgalom akadálymentes új megoldásai digitális „smart-city” elemekkel kombinálva, fizikailag új mintákat generálnak a várostervezéshez. Hangsúlyossá válik a társadalmi elkötelezettség és érzékenység, valamint az cselekvő szomszédsági közösségek szerepe.2

A kurzusvezető Holm Kleinmann professor emeritus

Holm Kleinmann várostervezői és akadémiai pályafutása egyaránt jelentős. Meghívott oktatóként számos egyetemen tanított építészeket és tájépítészeket – így például Thessaloniki/Görögország (AUTH), Lund/Svédország (Lund University), Philadelphia/USA (PENN). Az együttműködések eredményeképpen több kiállítást rendezett, számos katalógust és könyvet publikált.

2013-ban a thessaloniki-i egyetem építész karán „The Thessaloniki Project – Red and Green” tematikájú mesterkurzust vezette, melynek célja egy városi barnamezős terület zöldfelületi és közösségi fejlesztése volt. A féléves kurzus tervei alapján építészhallgatók és néhány környékbéli család kezdeményezésére megalapították a „Neighborhood-Garden – Kipos3” elnevezésű közösségi kertet, amely kert jelenleg 30 háztartást lát el, és a város önkormányzata példaértékű civil kezdeményezésként tartja számon.

Kezdeményezésére Thessaloniki-ben 2016 végén ötletpályázatot írtak ki építész- és tájépítész hallgatóknak egy iskola oktatókertjének tervezésére. A nyertes pályaművet „The Thessaloniki School Garden Project” néven valósították meg.

Holm Kleinmann 2013-ban vezetett mesterkurzusának célja az volt, hogy felülbírálja a városi zöld tipológiáját, választ keresve arra a kérdésre, hogyan lehet nagy összefüggő zöldterületeket illeszteni városaink szövetébe. Ennek lényege, hogy új funkciókat tudjunk javasolni. Ezek lehetnek városi parkok, ill. „mezők”, de a városi kertészkedés apró tetőkertjei is; közösségi kertek, a szomszédságot is ellátó gyümölcs- és zöldségpiacok; a kommunikációt, oktatást és szabadidős elfoglaltságokat szolgáló kerti kávézók, árnyékos találkozó helyek, gyümölcsösök és ligetek. A Holm Kleinmann által vezetett thessaloniki-I kurzus alapfeltevése az a meggyőződés volt, hogy a városi mezőgazdaság újfajta városi energiák fókuszpontja lehet - a társadalmi, gazdasági és szellemi újjászületés forrása, amely az integráció új formáit is hozza magával.

A 2019-20 budapesti mesterkurzus

A Thessaloniki projektre, annak alapelveire és eredményeire támaszkodva állítottuk össze a kéthetes budapesti építész mesterkurzust is, egy 15. kerületi, belső városszövethez csatlakozó, jelenleg alulhasznosított terület fókuszálva, Holm Kleinmann vezetésével. A feladat azon zöldfelülethez kapcsolódó funkciók, ill. koncepció kidolgozása volt, amely a jelentős méretű terület beépítését tennék lehetővé, a városi mezőgazdaságot is bevonva. Közösségi városi fejlesztések sikere kevésbé a tervezés és megvalósítás, inkább a valóban jó program kidolgozásán múlik - új innovatív struktúrákat, funkciókapcsolatokat kell kitalálni. Az első héten a hallgatók előadásokon vettek részt. A helyszíni bejárást az adottságok elemzése és további ismeretgyűjtés követte. A tervezési terület igényeinek rögzítése után a hallgatói csoportok műtermi munka keretében dolgozták ki a helyszín koncepciótervét, majd a beépítési tervet, a beépítés jellegét bemutató vázlatokat, részleteket. A tervezési munka az összes projekt ismertetésével és zsűrizésével zárult.

Úgy terveztük, hogy terveket és eredményeket magyarra fordítva, kiállítási tablókat készítve azokat egy összegző helyszíni kiállításon, majd kerekasztalbeszélgetésen mutatjuk be a szakmának és az érintett helyi közösségnek. Ezek a tervezési terület lakosságának, kisközösségeinek tájékoztatásával egy helyi, részvételi tervezési folyamatnak is kezdeteként szolgálhatnak. Sajnos ezt kiállítást a kialakult veszélyhelyzet miatt nem tudtuk megvalósítani, így 2020 őszén úgy döntöttünk, hogy a munkákat virtuális kiállítás formájában hozzuk nyilvánosságra. A kurzusról egy kurzus-katalógus is készült.

Nemzetközi hallgatói workshopok mindig izgalmas eredményeket hoznak, a résztvevők jelentősen eltérő kulturális és szakmai háttere miatt. Különösen igaz ez egy újfajta városhasználati stratégiát célzó munka esetén, a hallgatók nagyon nyitottak voltak, és kreatívan indultak el a jövő városát meghatározó fejlesztés gondolatán. Így a mesterkurzus oktatási célja megvalósult, hiszen pont ez a fiatal generáció tudja érdemben befolyásolni és meghatározni városaink jövőképét, a paradigmaváltást.

2020. december

Holm Kleinmann professor emeritus & Fáczányi Zsuzsa PhD

1 Nagy Béla: Közösségi tervezés (Várostervezés) - tantárgyi tematika 2019.
2 Holm Kleinmann: The Thessaloniki Project - Red and Green, 2013.

Projekt-tervek kiállítási tablói

Anwar Mohammad, Ayah Al Rashdan, Blendi Lleshi, Mahshid Cheraghi
Pusok Anita Stefania, Gherasim Kinga, Ahmed Alsalhi
Seba Rzk, Mogoi Immanual, Zhanserik Baratay, Skander Ben Dhiab
Lama Natour, Lena Pelnikowska, Saeideh Mehraf, Rawand Faruq Abdul
Meryem Kahya, Fawz Belhajd, Andres Pascuas
Nomun Mendsaikhan, Arailym Mukhamejan, Akmaral Kussainova, Didem Irem Eray
Ranim Zazo, Mariam Ramzie, Mariam Sherif, Zaina Khasawaneh, Sevede Sevnic
Mohammed Othman, Taher Mahmoud, Faisal Alrajab and Ammar Alhoushi