Projekt tervezési terület

Újpalota

Ybl Miklós Építéstudományi Kar

1146 Budapest, Thököly út 74

Óbudai Egyetem - Bécsi úti Campus

1034 Budapest, Bécsi út 96/B
Várostervezés
Építészmérnöki IntézetÉpített Környezet Tanszék

A tantárgy célja, hogy összekapcsolja a mai települések szerkezetének fejlődési-, fejlesztési irányait és a települési környezet formáit a város ökológiai és gazdasági értelemben vett fenntarthatósági, klímaváltozással összefüggő és hatékonysági kérdéseivel, továbbá a fizikai környezet alakításának módjaival. A tárgy kitér a települések kialakulásának, fejlődésének és működésének fejlődéstörténetére, a települést alkotó társadalmi – gazdasági – környezeti összefüggésekre, a fenntartható településre, a településtervezési rendszer felépítésére (a településfejlesztés és rendezés komplexitására), a fenntartható társadalom, a körforgásos gazdaság és a környezet összefüggéseire, a települési környezet összetevőinek és történeti fejlődési folyamatainak megértésére, de ismerteti a településtervezést meghatározó terveket, a területfelhasználás rendszerét – beleértve a főbb területhasználati típusokat és módokat. 

A két félévre bontott tantárgy a települések fejlődéstörténetének, városevolúciós folyamatainak áttekintésére koncentrál. A tematika középpontjában az ember, az ember létfeltételeinek és a közösség (társadalom) fejlődése során folyamatosan változó fizikai (épített és természeti) környezet kölcsönhatása áll; az emberi közösség, az épített és természeti környezet, a gazdaság, a kultúra és a szemlélet változásaira történő utalásokkal.

Az első félévben a települések kialakulásától napjainkig tartó folyamat főbb történéseiről ad vázlatos áttekintést, elsősorban az európai kultúra fejlődésének szempontjából, de kitekintéssel a világban folyó változásokra. Az emberi civilizáció és a település kölcsönhatását, kapcsolatát a kognitív forradalomtól, illetve az első települések kialakulásától a településfejlődés leglényegesebb lépcsőinek napjainkig tartó bemutatásával rajzolja fel azt a vázlatos fejlődési ívet, amely alapján kirajzolódhatnak a településfejlődés trendjei.

A második félév napjaink városfejlődési folyamatait, problémáinak és a megoldásra váró aktuális problémákat tárgyalja. Az előadások az ember lételemei, környezeti körülményei és az urbanizáció közötti konfliktusok átfogó ismertetése során kitér a levegőtisztaság, a víz, az élelmiszerellátás, a hulladékkezelés és a lakhatás problémáinak áttekintése mellett említést tesz a városfejlődési folyamatok elméleti hátteréről is. A várostervezés és a demográfia, szociológiai, a társadalmi-gazdasági összefüggések felvillantása a komplexitás tudatosítását szolgálja. A továbbiakban a települések szerkezetét, morfológiai típusait, városépítészet és az építészet kapcsolatát ismertetik az előadások. A félév kitér a hazai településrendezés és -fejlesztés tervezés főbb alapismereteire és a kapcsolódó jogszabályi háttérre és a tervek összefüggéseire is utal. 

A tantárgyat a történeti ismeretek és a települések aktuális problémáinak folyamatos szembesítése teszik kontrasztossá (multimédia). A team-munka erősítése érdekében a hallgatók félévenként egy-egy „csoportos bemutató” anyagát állítják össze; előre megadott szempontrendszer szerint dolgozzák fel a csoport által választott témát. 

Galéria